Bảo mật nội dung website bằng jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 1188 [ Javascript ]

Gần đây có nhiều chủ website muốn bảo vệ nội dung trên website của họ để tránh bị copy mà không xin phép. Nếu bạn cũng có nhu cầu này, thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một bí kíp để làm điều đó. Các bạn chỉ việc sử dụng đoạn jQuery mà mình sắp chia sẻ sau đây là có thể áp dụng ngay cho chính website hay blog của mình.

Bảo mật nội dung website bằng jQuery

jQuery Code

function secure() {
  document.onkeypress = function (e) {
    e = e || window.event;
    if (e.keyCode === 123) {
      return false
    }
  };
  document.onmousedown = function (e) {
    e = e || window.event;
    if (e.keyCode === 123) {
      return false
    }
  };
  document.onkeydown = function (e) {
    e = e || window.event;
    if (e.keyCode === 123) {
      return false
    }
  };
  document.oncontextmenu = t;
  document.onmouseup = t;
  var n = false;
  var r = false;
  var i = false;
  window.onkeyup = function (e) {
    if (e.which === 17) n = false
  };
  window.onkeydown = function (e) {
    if (e.which === 17) n = true;
    if ((e.which === 85 || e.which === 65 || e.which === 88 || e.which === 67 || e.which === 86 || e.which === 83) && n === true) {
      return false
    }
  };
  window.onkeyup = function (e) {
    if (e.which === 93 || e.which === 91 || e.which === 224) i = false
  };
  window.onkeydown = function (e) {
    if (e.which === 17 || e.which === 93 || e.which === 91 || e.which === 224) i = true;
    if ((e.which === 85 || e.which === 65 || e.which === 88 || e.which === 67 || e.which === 86 || e.which === 83) && i === true) {
      return false
    }
  };
  document.ondragstart = t;
  e("a").each(function (t, n) {
    var r = n.href;
    if (/.(jpg|png|gif)$/.test(r)) {
      e(this).prop("href", "#")
    }
  })
}

Các bạn có thể tùy chỉnh script dựa theo yêu cầu của riêng mình. Sau đây là toàn bộ keycodes mà các bạn cần để điều chỉnh :

Key Code
backspace 8
tab 9
enter 13
shift 16
ctrl 17
alt 18
pause/break 19
caps lock 20
escape 27
page up 33
page down 34
end 35
home 36
left arrow 37
up arrow 38
right arrow 39
down arrow 40
insert 45
delete 46
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
a 65
b 66
c 67
d 68
Key Code
e 69
f 70
g 71
h 72
i 73
j 74
k 75
l 76
m 77
n 78
o 79
p 80
q 81
r 82
s 83
t 84
u 85
v 86
w 87
x 88
y 89
z 90
left window key 91
right window key 92
select key 93
numpad 0 96
numpad 1 97
numpad 2 98
numpad 3 99
numpad 4 100
numpad 5 101
numpad 6 102
numpad 7 103
Key Code
numpad 8 104
numpad 9 105
multiply 106
add 107
subtract 109
decimal point 110
divide 111
f1 112
f2 113
f3 114
f4 115
f5 116
f6 117
f7 118
f8 119
f9 120
f10 121
f11 122
f12 123
num lock 144
scroll lock 145
semi-colon 186
equal sign 187
comma 188
dash 189
period 190
forward slash 191
grave accent 192
open bracket 219
back slash 220
close braket 221
single quote 222

Minh hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn và chức năng để bảo vệ cho website của mình, và nhất là các bạn có thể nâng cao khả năng lập trình của mình.