Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE

Cập nhật: Lượt xem: 2871 [ Mysql ]

Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE

Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE

Các câu SQL check hệ thống.

Check xem máy nào đang lockdata

select  c.owner,  c.object_name,  c.object_type,  b.sid,  b.serial#,
   'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || b.sid || ', ' || b.serial# || ''';' AS KILL_COMMAND,
   b.status,
   b.osuser,
   b.machine
  from 
   v$locked_object a ,  v$session b,  dba_objects c
where 
   b.sid = a.session_id
and
   a.object_id = c.object_id;

Check câu lệnh SQL chiếm nhiều thời gian

SELECT  parsing_schema_name username,
   sql_fulltext sql,
   optimizer_cost cost,executions,
   ROUND (elapsed_time / executions / 1000000,2) AS "avg_time/exc(s)"
FROM gv$sqlarea
WHERE   optimizer_cost > 100
   AND last_load_time >= TRUNC (SYSDATE)
   AND executions > 1
   AND elapsed_time / executions/1000000 > 1
   AND parsing_schema_name NOT LIKE '%SYS%'
   ORDER BY optimizer_cost DESC

Tìm tác vụ đang chạy mãi không xong

SELECT 
  S.SID, S.SERIAL#, 
  'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || S.SID || ', ' || S.SERIAL# || ''';' AS KILL_COMMAND,
  Q.SQL_TEXT
FROM GV$SESSION S, V$SQL Q
WHERE S.USERNAME IS NOT NULL
 AND S.STATUS = 'ACTIVE'
 AND S.SQL_ID IS NOT NULL
 AND Q.SQL_ID = S.SQL_ID;

Tìm các SID đang xử dụng bao nhiêu % CPU

SELECT  se.username, ss.sid, ROUND (value/100) "CPU Usage"
FROM 
  v$session se, v$sesstat ss, v$statname st
WHERE ss.statistic# = st.statistic#
  AND name LIKE '%CPU used by this session%'
  AND se.sid = ss.SID
  AND se.username IS NOT NULL
  ORDER BY value DESC;