Cách lấy và hiển thị ảnh từ URL bằng PHP

Cập nhật: Lượt xem: 3992 [ PHP ]

Trong bài viết này, Laptrinhweb xin chia sẻ cho các bạn một đoạn code ngắn được viết bằng PHP , đoạn script này sẽ giúp các bạn lấy ảnh trực tiếp từ URL và hiển thị ảnh thumnail trên trang web mà không cần phải tải về.

Cách lấy và hiển thị ảnh từ URL bằng PHP

 

Ở bài trước, Laptrinhweb đã hướng dẫn các bạn cách lấy ảnh thumbnail từ Youtube hoặc Vimeo video. Trong bài viết này, Laptrinhweb xin chia sẻ cho các bạn một đoạn code ngắn được viết bằng PHP , đoạn script này sẽ giúp các bạn lấy ảnh trực tiếp từ URL và hiển thị ảnh thumnail trên trang web mà không cần phải tải về.

Đầu tiên các bạn tạo file "displayImg.php" với nội dung như sau:

<?php 

$url = $_GET['url']; 
 
$url = str_replace("http:/","http://",$url); 
 
$allowed = array('jpg','gif','png'); 
$pos = strrpos($_GET['url'], "."); 
$str = substr($_GET['url'],($pos + 1)); 
 
$ch = curl_init(); 
$timeout = 0; 
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url); 
curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); 
 
// Getting binary data 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1); 
 
$image = curl_exec($ch); 
curl_close($ch); 
// output to browser 
$im = @imagecreatefromstring($image); 
 
$tw = @imagesx($im); 
if(!$tw){ 
  // Font directory + font name 
  $font = '../../fonts/Austrise.ttf'; 
  // Size of the font 
  $fontSize = 18; 
  // Height of the image 
  $height = 32; 
  // Width of the image 
  $width = 250; 
  // Text 
  $str = 'Couldn't get image.'; 
  $img_handle = imagecreate ($width, $height) or die ("Cannot Create image"); 
  // Set the Background Color RGB 
  $backColor = imagecolorallocate($img_handle, 255, 255, 255); 
  // Set the Text Color RGB 
  $txtColor = imagecolorallocate($img_handle, 20, 92, 137); 
  $textbox = imagettfbbox($fontSize, 0, $font, $str) or die('Error in imagettfbbox function'); 
  $x = ($width - $textbox[4])/2; 
  $y = ($height - $textbox[5])/2; 
  imagettftext($img_handle, $fontSize, 0, $x, $y, $txtColor, $font , $str) or die('Error in imagettftext function'); 
  header('Content-Type: image/jpeg'); 
  imagejpeg($img_handle,NULL,100); 
  imagedestroy($img_handle); 
}else{ 
  if($str == 'jpg' || $str == 'jpeg') 
    header("Content-type: image/jpeg"); 
  if($str == 'gif') 
    header("Content-type: image/gif"); 
  if($str == 'png') 
    header("Content-type: image/png"); 
  $th = imagesy($im); 
  $thumbWidth = 200; 
  if($tw <= $thumbWidth){ 
    $thumbWidth = $tw; 
  } 
  $thumbHeight = $th * ($thumbWidth / $tw); 
  $thumbImg = imagecreatetruecolor($thumbWidth, $thumbHeight); 
  if($str == 'gif'){ 
    $colorTransparent = imagecolortransparent($im); 
    imagefill($thumbImg, 0, 0, $colorTransparent); 
    imagecolortransparent($thumbImg, $colorTransparent); 
  } 
  if($str == 'png'){ 
    imagealphablending($thumbImg, false); 
    imagesavealpha($thumbImg,true); 
    $transparent = imagecolorallocatealpha($thumbImg, 255, 255, 255, 127); 
    imagefilledrectangle($thumbImg, 0, 0, $thumbWidth, $thumbHeight, $transparent); 
  } 
  imagecopyresampled($thumbImg, $im, 0, 0, 0, 0, $thumbWidth, $thumbHeight, $tw, $th); 
 
 
  if($str == 'jpg' || $str == 'jpeg'){ 
    imagejpeg($thumbImg, NULL, 100); 
  } 
  if($str == 'gif'){ 
    imagegif($thumbImg); 
  } 
  if($str == 'png'){ 
    imagealphablending($thumbImg,TRUE); 
    imagepng($thumbImg, NULL, 9, PNG_ALL_FILTERS); 
  } 
     
  imagedestroy($thumbImg); 
} 
?>

Sau đó các bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau để lấy ảnh:

1. Lấy ảnh trực tiếp :

displayImg.php?url=http://hocwebphp.com/img/hocwebphp.png

2. Lấy ảnh sử dụng Tag :

<img src="displayImg.php?url=http://hocwebphp.com/img/hocwebphp.png" />

Mình hy vọng với đoạn script này sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng lập trình , cũng như áp dụng được nhiều vào trong các dự án web của mình.

Chúc các bạn thành công !