Chuyển đổi chữ số ra chữ viết bằng PHP

Cập nhật: Lượt xem: 495 [ PHP ]

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó.

Chuyển đổi chữ số ra chữ viết bằng PHP

Các bạn tham khảo đoạn code sau :

<?php
function convert_number_to_words($number) {
	$hyphen   = ' ';
	$conjunction = ' ';
	$separator  = ' ';
	$negative  = 'âm ';
	$decimal   = ' phẩy ';
	$dictionary = array(
		0          => 'Không',
		1          => 'Một',
		2          => 'Hai',
		3          => 'Ba',
		4          => 'Bốn',
		5          => 'Năm',
		6          => 'Sáu',
		7          => 'Bảy',
		8          => 'Tám',
		9          => 'Chín',
		10         => 'Mười',
		11         => 'Mười một',
		12         => 'Mười hai',
		13         => 'Mười ba',
		14         => 'Mười bốn',
		15         => 'Mười năm',
		16         => 'Mười sáu',
		17         => 'Mười bảy',
		18         => 'Mười tám',
		19         => 'Mười chín',
		20         => 'Hai mươi',
		30         => 'Ba mươi',
		40         => 'Bốn mươi',
		50         => 'Năm mươi',
		60         => 'Sáu mươi',
		70         => 'Bảy mươi',
		80         => 'Tám mươi',
		90         => 'Chín mươi',
		100         => 'trăm',
		1000        => 'ngàn',
		1000000       => 'triệu',
		1000000000     => 'tỷ',
		1000000000000    => 'nghìn tỷ',
		1000000000000000  => 'ngàn triệu triệu',
		1000000000000000000 => 'tỷ tỷ'
	);
	 
	if (!is_numeric($number)) {
		return false;
	}
	 
	if (($number >= 0 && (int) $number < 0) || (int) $number < 0 - PHP_INT_MAX) {
		// overflow
		trigger_error(
			'convert_number_to_words only accepts numbers between -' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX,
			E_USER_WARNING
		);
		return false;
	}
	 
	if ($number < 0) {
		return $negative . convert_number_to_words(abs($number));
	}
	 
	$string = $fraction = null;
	 
	if (strpos($number, '.') !== false) {
		list($number, $fraction) = explode('.', $number);
	}
	 
	switch (true) {
		case $number < 21:
			$string = $dictionary[$number];
			break;
		case $number < 100:
			$tens  = ((int) ($number / 10)) * 10;
			$units = $number % 10;
			$string = $dictionary[$tens];
			if ($units) {
				$string .= $hyphen . $dictionary[$units];
			}
			break;
		case $number < 1000:
			$hundreds = $number / 100;
			$remainder = $number % 100;
			$string = $dictionary[$hundreds] . ' ' . $dictionary[100];
			if ($remainder) {
				$string .= $conjunction . convert_number_to_words($remainder);
			}
			break;
		default:
			$baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
			$numBaseUnits = (int) ($number / $baseUnit);
			$remainder = $number % $baseUnit;
			$string = convert_number_to_words($numBaseUnits) . ' ' . $dictionary[$baseUnit];
			if ($remainder) {
				$string .= $remainder < 100 ? $conjunction : $separator;
				$string .= convert_number_to_words($remainder);
			}
			break;
	}
	 
	if (null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
		$string .= $decimal;
		$words = array();
		foreach (str_split((string) $fraction) as $number) {
			$words[] = $dictionary[$number];
		}
		$string .= implode(' ', $words);
	}
	 
	return $string;
}
?>

Để sử dụng hàm trên mỗi khi bạn muốn chuyển đổi số nào thì các bạn dùng như sau :

echo '<b>'.convert_number_to_words($number).'</b>';

Trong đó $number là số cần chuyển đổi. Chúc các bạn thành công !