Cập nhật: Lượt xem: 218 [ Mysql ]

Trong phần này, mình sẽ nói về việc tối ưu hóa có thể thực hiện khi xử lý mệnh đề WHERE. Các ví dụ trong bài viết sử dụng mệnh đề SELECT, tuy nhiên việc tối ưu này có thể áp dụng cho cả câu lệnh WHERE trong DELETE và UPDATE.

Tối ưu hóa câu lệnh WHERE trong MySQL

Cập nhật: Lượt xem: 383 [ Mysql ]

Trước khi phân biệt SQL và NoSQL chúng ta cần làm rõ được thế nào là SQL và thế nào là NoSQL. Sau đây mình cũng xin nêu lên 1 số khái niệm qua sự tìm hiểu của mình.

Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL

Cập nhật: Lượt xem: 323 [ Mysql ]

Khi phát triển ứng dụng trên một cơ sở dữ liệu quan hệ, một trong những khía cạnh quan trọng nhất cần được tính đến là đảm bảo rằng sự nhân đôi dữ liệu được giảm thiểu.

Tìm hiểu về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Cập nhật: Lượt xem: 315 [ Mysql ]

Các câu lệnh SQL được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ database. Có rất nhiều cách truy vấn khác nhau để cho cùng một kết quả mà chúng ta mong muốn. Nhưng việc sử dụng câu truy vấn nào là tốt nhất là điều đáng nên xem xét khi chúng ta quan tâm đến hiệu năng của hệ thống.

Một số cách để tối ưu câu truy vấn

Cập nhật: Lượt xem: 636 [ Mysql ]

MySQL hỗ trợ các bảng CSDL chứa các cột với các kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó có các kiểu dữ liệu về ngày và thời gian

Xử lý về thời gian trong MySQL

Cập nhật: Lượt xem: 625 [ Mysql ]

Phép nối (join) được sử dụng để kết hợp các dòng dữ liệu giữa các bảng

Phép Join trong SQL