CSS Doraemon dễ thương bằng animations

Cập nhật: Lượt xem: 470 [ Css ]

Tạo hình Doraemon bằng css

CSS Doraemon dễ thương bằng animations

HTML

Đầu tiên các bạn thêm đoạn HTML này vào:

<h1>Doraemon</h1>
<div class="main">
  <div class="cajaovalo">
    <div class="ovalo"></div>
    <div class="semi-circulo">
      <div class="palo"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="cabeza">

    <ul class="bigotes">
      <li>
        <div class="b1"></div>
      </li>
      <li>
        <div class="b2"></div>
      </li>
      <li>
        <div class="b3"></div>
      </li>
    </ul>

    <ul class="bigotes2">
      <li>
        <div class="b1_"></div>
      </li>
      <li>
        <div class="b2_"></div>
      </li>
      <li>
        <div class="b3_"></div>
      </li>
    </ul>
    <div class="circulo-dos">
      <ul class="_navegacion">
        <li>
          <div class="pupila">
            <div class="iris1"></div>
          </div>
        </li>
        <li>
          <div class="elemento"></div>
          <div class="pupila2">
            <div class="iris2"></div>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <div class="nariz">

        <div class="lunar"></div>
      </div>
      <div class="palonariz"></div>
      <div class="boca">
        <ul class="corazon"></ul>
      </div>
    </div>
  </div>  <div class="huevo">
    <div class="bufanda"></div>
    <div class="campana">
      <div class="bolanegra"></div>
      <div class="palonegro"></div>
    </div>
    <div class="ovalocesta">
      <div class="cesta"></div>
    </div>
    <ul class="_brazos">
      <li>
        <div class="brazo1">
          <div class="mano1"></div>
        </div>
      </li>
      <li>
        <div class="brazo2">
          <div class="mano1"></div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <ul class="_pie">
    <li>
      <div class="pie1"></div>
    </li>
    <li>
      <div class="pie2"></div>
    </li>
  </ul>

</div>

CSS

Sau đó các bạn style cho các class để ghép sao cho doreamon cực dễ thương mà chuyển động được:

/* CSS */
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box - sizing: border - box;
  list - style: none;
  text - decoration: none;
}

body {
  background: #D4ECF9
}

.main {
  width: 600 px;
  height: auto;
  /*background-color: red;*/
  position: relative;
  margin: 5 % auto; -
  webkit - animation: volar 1 s linear 2 s infinite alternate; /* Safari 4.0 - 8.0 */
  animation: volar 1 s linear 2 s infinite alternate;
}

h1 {
  text - align: center;
}

.cajaovalo {
  width: 100 px;
  height: 5 px;
  background: transparent;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  margin - bottom: 10 px
}

/*corrocoptero*/
.ovalo {
  width: 100 px;
  /*height: 30px;*/
  height: 5 px;
  margin: 0 auto;
  /*background: white;*/
  background - color: gray; -
  ms - border - radius: 5 px; -
  o - border - radius: 5 px; -
  moz - border - radius: 5 px; -
  webkit - border - radius: 5 px;
  border - radius: 5 px;

  /*-moz-border-radius: 100px / 30px;
  -webkit-border-radius: 100px / 30px;
  border-radius: 100px / 30px;*/
  /*border: 2px solid black;*/
  border: 2 px solid gray;
  z - index: 100;
  opacity: 0.6;
  position: absolute;
  top: 5 px;


  -
  webkit - animation - name: rotar; -
  webkit - animation - duration: .1 s; -
  webkit - animation - iteration - count: infinite; -
  webkit - animation - timing - function: linear;

  -
  moz - animation - name: rotar; -
  moz - animation - duration: .1 s; -
  moz - animation - iteration - count: infinite; -
  moz - animation - timing - function: linear;

  -
  ms - animation - name: rotar; -
  ms - animation - duration: .1 s; -
  ms - animation - iteration - count: infinite; -
  ms - animation - timing - function: linear;

  -
  o - animation - name: rotar; -
  o - animation - duration: .1 s; -
  o - animation - iteration - count: infinite; -
  o - animation - timing - function: linear;

  animation - name: rotar;
  animation - duration: .1 s;
  animation - iteration - count: infinite;
  animation - timing - function: linear;
}

@ - webkit - keyframes rotar {
  from {
    -webkit - transform: rotate3D(0, 1, 0, 0 deg);
  }
  to {
    -webkit - transform: rotate3D(0, 1, 0, 360 deg);
  }
}

@ - moz - keyframes rotar {
  from {
    -moz - transform: rotate3D(0, 1, 0, 0 deg);
  }
  to {
    -moz - transform: rotate3D(0, 1, 0, 360 deg);
  }
}

@ - ms - keyframes rotar {
  from {
    -ms - transform: rotate3D(0, 1, 0, 0 deg);
  }
  to {
    -ms - transform: rotate3D(0, 1, 0, 360 deg);
  }
}

@ - o - keyframes rotar {
  from {
    -o - transform: rotate3D(0, 1, 0, 0 deg);
  }
  to {
    -o - transform: rotate3D(0, 1, 0, 360 deg);
  }
}

@keyframes rotar {
  from {
    transform: rotate3D(0, 1, 0, 0 deg);
  }
  to {
    transform: rotate3D(0, 1, 0, 360 deg);
  }
}

.semi - circulo {
    width: 20 px;
    height: 10 px;
    display: block;
    border: 2 px solid #555; 
   background: # BD8D22; -
    moz - border - radius: 100 px 100 px 0 0; -
    webkit - border - radius: 100 px 100 px 0 0;
    border - radius: 100 px 100 px 0 0;

    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto;
    z - index: 2;
  }

  .palo {
    width: 7 px;
    height: 30 px;
    z - index: 1;
    background: #FCC136;
    position: relative;
    top: 7 px;
    border: 2 px solid black;
    margin: 0 auto;
  }

  .cabeza {
    width: 200 px;
    height: 200 px;
    border - radius: 50 % ;
    border: 2 px solid black;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
    background: #35A1C9;
 z-index: 100;
 overflow: hidden;
}

.circulo-dos {
	width: 170px;
	height: 170px;
	border-radius: 100%;
	background: white;
	border: 2px solid black;
 position: absolute; 
 right: 0;
 top: 0;
 left: 0;
 bottom: 0;
 margin: auto
}

.boca {
   width: 140px; 
   height: 70px; 
   -moz-border-radius: 140px 140px 0 0;
   -webkit-border-radius: 140px 140px 0 0;
   border-radius: 140px 140px 0 0;
   background: # B11635;
    overflow: hidden;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
    top: -13 px; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(180 deg);
    /*top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);*/
  }

  .pupila {
    width: 23 px;
    height: 15 px;
    background: black;
    border - radius: 100 % ; -
    moz - transform: rotate(90 deg); -
    webkit - transform: rotate(90 deg);
    position: absolute;
    top: 20 px;
    left: 58 px;
  }

  .pupila2 {
    width: 23 px;
    height: 15 px;
    background: black;
    border - radius: 100 % ; -
    moz - transform: rotate(90 deg); -
    webkit - transform: rotate(90 deg);
    position: absolute;
    top: 20 px;
    right: 58 px;
  }

  ._navegacion {
    margin: 0 auto;
  }

  ._navegacion li {
    margin: 0 0;
    background: white;
    width: 48 px;
    height: 48 px;
    border - radius: 100 % ;
    border: 1 px solid black;
    overflow: hidden;

  }

  .elemento {
    width: 48 px;
    height: 48 px;
    background - color: white;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    /*animation: pulse .9s infinite;
    -webkit-animation: pulse .9s infinite;
    -moz-animation: pulse .9s infinite;
    -ms-animation: pulse .9s infinite;
    -o-animation: pulse .9s infinite;*/
    -
    webkit - animation - duration: 1 s; -
    moz - animation - duration: 1 s; -
    ms - animation - duration: 1 s; -
    o - animation - duration: 1 s;
    /* Safari 4.0 - 8.0 */
    -
    webkit - animation - iteration - count: 3; -
    moz - animation - iteration - count: 3; -
    ms - animation - iteration - count: 3; -
    o - animation - iteration - count: 3;
    /* Safari 4.0 - 8.0 */
    -
    webkit - animation - name: pulse; -
    moz - animation - name: pulse; -
    ms - animation - name: pulse; -
    o - animation - name: pulse;
    animation - name: pulse;
    animation - duration: 1 s;
    animation - iteration - count: 3;
    z - index: 100;
  }

  .elemento: after {
    content: "⌒";
    width: 48 px;
    line - height: 2.5;
    font - size: 30 px;
    color: #000;
 position: absolute;

 text-align: center;
 font-weight: bold;
}

@-webkit-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-ms-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-o-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@-moz-keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

@keyframes pulse {
 to {
  bottom: 100px;
 }
 from {
  bottom: 0;
 }
}

._navegacion li a {display: block;}

._navegacion a {
  height:100%;
  width: 100%;
  display: block;
}

._navegacion {
 display: flex;
 align-items: center;
 align-content: center;
 flex-direction: row;
/*justify-content: flex-end;*/
 justify-content: center;
 flex-wrap: wrap;
}

.nariz {
 background: # B11735;
    width: 34 px;
    height: 34 px;
    border - radius: 100 % ;
    border: 1 px solid black;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
    top: -8 px;
  }

  .palonariz {
    width: 2 px;
    height: 20 px;
    margin: 0 auto;
    background - color: black;
    position: relative;
    top: -8 px;
  }

  .lunar {
    width: 10 px;
    height: 10 px;
    border - radius: 100 % ;
    border: 1 px solid# fff;
    position: absolute;
    background: white;
    top: 6 px;
    left: 8 px;
  }

  .iris1 {
    width: 6 px;
    height: 3 px;
    background: white;
    border - radius: 100 % ; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(180 deg);
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto
  }

  .iris2 {
    width: 6 px;
    height: 3 px;
    background: white;
    border - radius: 100 % ; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(180 deg);
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto
  }

  .corazon {
    position: relative;
    width: 100 px;
    height: 90 px;
    margin: 0 auto;

    top: -50 px; -
    webkit - transform: rotate(180 deg); -
    ms - transform: rotate(180 deg); -
    o - transform: rotate(180 deg);
    transform: rotate(180 deg);
  }

  .corazon::before, .corazon::after {
    content: "";
    position: absolute;
    left: 50 px;
    top: 0;
    width: 50 px;
    display: block;
    height: 80 px;
    background: #CA2533; -
    webkit - border - radius: 50 px 50 px 0 0; -
    moz - border - radius: 50 px 50 px 0 0; -
    ms - border - radius: 50 px 50 px 0 0; -
    o - border - radius: 50 px 50 px 0 0;
    border - radius: 50 px 50 px 0 0;


    -
    webkit - transform: rotate(-45 deg); -
    ms - transform: rotate(-45 deg); -
    o - transform: rotate(-45 deg);
    transform: rotate(-45 deg);

    -
    webkit - transform - origin: 0 100 % ; -
    moz - transform - origin: 0 100 % ; -
    ms - transform - origin: 0 100 % ; -
    o - transform - origin: 0 100 % ;
    transform - origin: 0 100 % ;
  }

  .corazon::after {
    left: 0; -
    webkit - transform: rotate(45 deg); -
    ms - transform: rotate(45 deg); -
    o - transform: rotate(45 deg);
    transform: rotate(45 deg);

    -
    webkit - transform - origin: 100 % 100 % ; -
    moz - transform - origin: 100 % 100 % ; -
    ms - transform - origin: 100 % 100 % ; -
    o - transform - origin: 100 % 100 % ;
    transform - origin: 100 % 100 % ;
  }

  .huevo {
    width: 142 px;
    height: 172 px;
    background: #35A1C9;
  border: 2px solid black;
  -webkit-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -moz-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -ms-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  -o-border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  top: -100px;
  z-index: 2;
}

.ovalocesta {
  width: 100px;
  height: 60px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  -moz-border-radius: 100px / 60px;
  -webkit-border-radius: 100px / 60px;
  border-radius: 100px / 60px;
  position: relative;
  top: 40px;
}

.cesta {
   width: 60px; 
   height: 30px; 
   -moz-border-radius: 60px 60px 0 0;
   -webkit-border-radius: 60px 60px 0 0;
   border-radius: 60px 60px 0 0;
   background: white;
   border: 2px solid black;
   position: absolute; 
   right: 0;
   top: 0;
   left: 0;
   bottom: -20px;
   margin: auto;
   z-index: 2;
   -moz-transform: rotate(180deg);
   -webkit-transform: rotate(180deg);
}

.campana {
  width: 35px;
  height: 35px;
  border: 2px solid black;
  border-radius: 100%;
  background-color: # F19629;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
    left: 0;
    bottom: -60 px;
    margin: auto;
    z - index: 3;
  }

  .bolanegra {
    width: 8 px;
    height: 8 px;

    border - radius: 100 % ;
    background - color: black;
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 8 px;
    left: 0;
    bottom: 0;
    margin: auto;
  }

  .palonegro {
    width: 2 px;
    height: 15 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(90 deg);
    position: relative;
    top: 18 px;
  }

  .bufanda {
    width: 100 px;
    height: 50 px;
    margin: 0 auto;
    background: #A1172E; -
    moz - border - radius: 100 px / 50 px; -
    webkit - border - radius: 100 px / 50 px;
    border - radius: 100 px / 50 px;
    position: relative;
    top: 55 px;
    z - index: 2;
  }

  ._pie {
    margin: 0 auto;
  }

  ._pie li {
    margin: -2 px;
  }

  ._pie li a {
    display: block;
  }

  ._pie a {
    height: 100 % ;
    width: 100 % ;
    display: block;
  }

  ._pie {
    display: flex;
    align - items: center;
    align - content: center;
    flex - direction: row;
    /*justify-content: flex-end;*/
    justify - content: center;
    flex - wrap: wrap;
    position: relative;
    bottom: 150 px;
  }


  .pie1 {
    width: 55 px;
    height: 77 px;
    margin: 0 auto;
    background: white; -
    moz - border - radius: 55 px / 77 px; -
    webkit - border - radius: 55 px / 77 px;
    border - radius: 55 px / 77 px;
    border: 2 px solid black; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(180 deg);
  }

  .pie2 {
    width: 55 px;
    height: 77 px;
    margin: 0 auto;
    background: white; -
    moz - border - radius: 55 px / 77 px; -
    webkit - border - radius: 55 px / 77 px;
    border - radius: 55 px / 77 px;
    border: 2 px solid black; -
    moz - transform: rotate(180 deg); -
    webkit - transform: rotate(180 deg);
  }

  ._brazos {
    margin: 0 auto;
  }

  ._brazos li {
    margin: 0;
  }

  ._brazos li a {
    display: block;
  }

  ._brazos a {
    height: 100 % ;
    width: 100 % ;
    display: block;
  }

  ._brazos {
    display: flex;
    align - items: center;
    align - content: center;
    flex - direction: row;
    /*justify-content: flex-end;*/
    justify - content: center;
    flex - wrap: wrap;
  }


  .brazo1 {
    width: 55 px;
    height: 85 px;
    margin: 0 auto;
    background: #35A1C9;
  -moz-border-radius: 55px / 85px;
  -webkit-border-radius: 55px / 85px;
  border-radius: 55px / 85px;
  border: 2px solid black; 
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  position: relative;
  top: -90px;
  left: -46px;
}

.brazo2 {
  width: 55px;
  height: 77px;
  margin: 0 auto;
  background: # 35 A1C9; -
    moz - border - radius: 55 px / 85 px; -
    webkit - border - radius: 55 px / 85 px;
    border - radius: 55 px / 85 px;
    border: 2 px solid black; -
    moz - transform: rotate(45 deg); -
    webkit - transform: rotate(45 deg);
    position: relative;
    top: -90 px;
    right: -46 px;
  }

  .mano1 {
    width: 60 px;
    height: 60 px;
    border - radius: 100 % ;
    background - color: white;
    border: 2 px solid black;

    position: absolute;
    right: -3 px;
    top: -34 px;
  }

  .mano2 {
    width: 60 px;
    height: 60 px;
    border - radius: 100 % ;
    background - color: white;
    border: 2 px solid black;

    position: absolute;
    left: -3 px;
    top: -34 px;
  }

  .bigotes {
    z - index: 9999;
    position: relative;
    float: left;
    display: inline - block;
    top: 59 px;
    left: 16 px;

  }

  .b1 {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto;
    margin - bottom: 18 px; -
    moz - transform: rotate(25 deg); -
    webkit - transform: rotate(25 deg);
  }

  .b2 {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto;
    margin - bottom: 10 px;
  }

  .b3 {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto; -
    moz - transform: rotate(-10 deg); -
    webkit - transform: rotate(-10 deg);
  }

  .bigotes2 {
    z - index: 9999;
    position: relative;
    float: right;
    display: inline - block;
    top: 59 px;
    right: 16 px;

  }

  .b1_ {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto;
    margin - bottom: 18 px; -
    moz - transform: rotate(-25 deg); -
    webkit - transform: rotate(-25 deg);
  }

  .b2_ {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto;
    margin - bottom: 10 px;
  }

  .b3_ {
    width: 60 px;
    height: 2 px;
    background - color: black;
    margin: 0 auto; -
    moz - transform: rotate(10 deg); -
    webkit - transform: rotate(10 deg);
  }

/* Safari 4.0 - 8.0 */
@ - webkit - keyframes volar {
  0 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
  25 % {
    top: 0 px;left: 100 px;
  }
  50 % {
    top: 100 px;left: 100 px;
  }
  75 % {
    top: 100 px;left: 0 px;
  }
  100 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
}
@ - moz - keyframes volar {
  0 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
  25 % {
    top: 0 px;left: 100 px;
  }
  50 % {
    top: 100 px;left: 100 px;
  }
  75 % {
    top: 100 px;left: 0 px;
  }
  100 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
}
@ - ms - keyframes volar {
  0 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
  25 % {
    top: 0 px;left: 100 px;
  }
  50 % {
    top: 100 px;left: 100 px;
  }
  75 % {
    top: 100 px;left: 0 px;
  }
  100 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
}
@ - o - keyframes volar {
  0 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
  25 % {
    top: 0 px;left: 100 px;
  }
  50 % {
    top: 100 px;left: 100 px;
  }
  75 % {
    top: 100 px;left: 0 px;
  }
  100 % {
    top: 0 px;left: 0 px;
  }
}

@keyframes volar {
  0 % {
    top: 0 px;
  }
  25 % {
    top: 0 px;
  }
  50 % {
    top: 50 px;
  }
  75 % {
    top: 50 px;
  }
  100 % {
    top: 0 px;
  }
}