Đếm số lượng file có trong đường dẫn (Directory) bằng PHP

Cập nhật: Lượt xem: 1278 [ PHP ]

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 2 đoạn code giúp các bạn có thể xử lý khi làm việc với đường dẫn (Directory), có thể hiện giờ các bạn không dùng nó trên trang web của mình, nhưng mình tin rằng một ngày nào đó các bạn sẽ có dịp dùng đến nó, còn không thì các bạn cũng có thể học hỏi thêm được nhiều về các câu lệnh cũng như hàm xử lý trên directory.

Đếm số lượng file có trong đường dẫn (Directory) bằng PHP

 

Hàm sau sẽ giúp các bạn đếm số lượng các file hiện có trong đường dẫn mà các bạn muốn tìm hiểu.

function iif($condition, $true_value, $false_value)
{
  return(($condition == $true_value) ? $true_value : $false_value);
}
 
function is_empty($directory)
{
  $i = 0;
  if(is_dir($directory))
  {
    $files = opendir($directory);
    while($file = readdir($files))
    {
      $i++;
    }
     
    return iif(($i > 2), false, true);
  }
  else
    return false;
}

Ngoài ra nếu các bạn muốn kiểm tra thư mục nào đó có trống hay không trước khi quyết định xóa thư mục đó thì các bạn có thể sử dụng hàm sau:

function iif($condition, $true_value, $false_value)
{
  return(($condition == $true_value) ? $true_value : $false_value);
}
 
function is_empty($directory)
{
  $i = 0;
  if(is_dir($directory))
  {
    $files = opendir($directory);
    while($file = readdir($files))
    {
      $i++;
    }
     
    return iif(($i > 2), false, true);
  }
  else
    return false;
}