Ép download file bằng PHP

Cập nhật: Lượt xem: 3846 [ PHP ]

Trong bài viết này, Laptrinhweb sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code bằng PHP, giúp cho các bạn có thể ép những file có đuôi .csv, .pdf hoặc .php có thể download được trực tiếp chỉ bằng việc click vào nó mà không cần phải hiển thị ở một tab hay cửa sổ mới trên trình duyệt.

Ép download file bằng PHP

Thông thường, khi chúng ta tạo chức năng download một file hình ảnh ( gif, png, jpg, ... ) hoặc file có đuôi .csv, .pdf  hoặc .php thì chúng sẽ được mở trong trình duyệt với tab hay cửa sổ mới mà không xuất hiện hộp thoại download.

Trong bài viết này, Laptrinhweb sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code bằng PHP, giúp cho các bạn có thể ép những file mà mình nêu bên trên có thể download được chỉ bằng việc click vào nó mà không cần phải hiển thị ở một tab hay cửa sổ mới trên trình duyệt.

Giả sử các bạn tạo một file mới với tên gọi là function.php, sau đó các bạn cần copy đoạn code sau  và dán vào bên trong nó :

function output_file($Source_File, $Download_Name, $mime_type='')
{
/*
$Source_File = path to a file to output
$Download_Name = filename that the browser will see
$mime_type = MIME type of the file (Optional)
*/
if(!is_readable($Source_File)) die('File not found or inaccessible!');
  
$size = filesize($Source_File);
$Download_Name = rawurldecode($Download_Name);
  
/* Figure out the MIME type (if not specified) */
$known_mime_types=array(
    "pdf" => "application/pdf",
    "csv" => "application/csv",
    "txt" => "text/plain",
    "html" => "text/html",
    "htm" => "text/html",
    "exe" => "application/octet-stream",
    "zip" => "application/zip",
    "doc" => "application/msword",
    "xls" => "application/vnd.ms-excel",
    "ppt" => "application/vnd.ms-powerpoint",
    "gif" => "image/gif",
    "png" => "image/png",
    "jpeg"=> "image/jpg",
    "jpg" =>  "image/jpg",
    "php" => "text/plain"
);
  
if($mime_type==''){
     $file_extension = strtolower(substr(strrchr($Source_File,"."),1));
     if(array_key_exists($file_extension, $known_mime_types)){
        $mime_type=$known_mime_types[$file_extension];
     } else {
        $mime_type="application/force-download";
     };
};
  
@ob_end_clean(); //off output buffering to decrease Server usage
  
// if IE, otherwise Content-Disposition ignored
if(ini_get('zlib.output_compression'))
  ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
  
header('Content-Type: ' . $mime_type);
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$Download_Name.'"');
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header('Accept-Ranges: bytes');
  
header("Cache-control: private");
header('Pragma: private');
header("Expires: Thu, 26 Jul 2012 05:00:00 GMT");
  
// multipart-download and download resuming support
if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
{
    list($a, $range) = explode("=",$_SERVER['HTTP_RANGE'],2);
    list($range) = explode(",",$range,2);
    list($range, $range_end) = explode("-", $range);
    $range=intval($range);
    if(!$range_end) {
        $range_end=$size-1;
    } else {
        $range_end=intval($range_end);
    }
  
    $new_length = $range_end-$range+1;
    header("HTTP/1.1 206 Partial Content");
    header("Content-Length: $new_length");
    header("Content-Range: bytes $range-$range_end/$size");
} else {
    $new_length=$size;
    header("Content-Length: ".$size);
}
  
/* output the file itself */
$chunksize = 1*(1024*1024); //you may want to change this
$bytes_send = 0;
if ($Source_File = fopen($Source_File, 'r'))
{
    if(isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    fseek($Source_File, $range);
  
    while(!feof($Source_File) &&
        (!connection_aborted()) &&
        ($bytes_send<$new_length)
          )
    {
        $buffer = fread($Source_File, $chunksize);
        print($buffer); //echo($buffer); // is also possible
        flush();
        $bytes_send += strlen($buffer);
    }
fclose($Source_File);
} else die('Error - can not open file.');
  
die();
}
?>

Và để sử dụng, các bạn dùng như sau :

include("function.php");
set_time_limit(0); 
$file_path="phpgang.csv";
output_file($file_path, 'phpgang.csv', 'application/csv');
?>

Trong đoạn code trên, mỗi khi cần “ép” download file nào, thì các bạn chỉ việc thay đổi giá trị của biến $file_path  và tham số thứ 2 của hàm output_file là xong.

Chúc các bạn thành công !