Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP

Cập nhật: Lượt xem: 510 [ PHP ]

Nếu các bạn muốn lấy số lượng người like, shares hay comment trên trang facebook fan pages của các bạn. Thì mình xin chia sẻ một đoạn code đơn giản bằng PHP để lấy những thông tin đó.

Hiển thị số lượng Facebook likes / Shares / Comments với PHP

Đoạn code bên dưới sẽ lấy thông tin số lượng comments, likes và shares từ bất kì url tới trang fan page nào mà các bạn muốn biết dưới định dạng JSON.

function facebook_shares($url){
 
  $fql = "SELECT url, normalized_url, share_count, like_count, comment_count, ";
  $fql .= "total_count, commentsbox_count, comments_fbid, click_count FROM ";
  $fql .= "link_stat WHERE url = '".$url."'";
 
  $apifql="https://api.facebook.com/method/fql.query?format=json&query=".urlencode($fql);
  $fb_json=file_get_contents($apifql);
  return json_decode($fb_json);
 
}

Cách sử dụng như sau:

$fb = facebook_shares('https://www.facebook.com/laptrinhweb.caohung.net');
 
// facebook share count
echo $fb[0]->share_count;
 
// facebook like count
echo $fb[0]->like_count;
 
// facebook comment count
echo $fb[0]->comment_count;

Mình hi vọng qua đoạn code mà mình chia sẻ trong ngày hôm nay, các bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về ngôn ngữ PHP và ứng dụng nó vào các mục đích của mình.