Hiệu ứng 3D cực ấn tượng cho việc show ảnh

Cập nhật: Lượt xem: 2360 [ Javascript ]

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ hiệu ứng Gallery 3D cực ấn tượng được làm bằng Javascript và CSS

Hiệu ứng 3D cực ấn tượng cho việc show ảnh

Khung HTMl

<dl>
	<dt></dt>
	<dd>
		<img src="img/t1.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t2.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t3.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t4.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t5.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t6.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t1.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t2.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t3.png" />
	</dd>
	<dd>
		<img src="img/t4.png" />
	</dd>
</dl>

Tiếp đến là CSS

@charset "utf-8";
* {
	margin: 0;
	padding: 0;
	pointer-events: none;
	-webkit-user-select: none;
	-moz-user-select: none;
	-o-user-select: none;
	-ms-user-select: none;
	user-select: none;
}
body{
	background:#000;
}
dl {
	width: 230px;
	height: 340px;
	position: relative;
	margin: 150px auto 0;
	-webkit-transform-style: -webkit-preserve-3d;
	transform-style: preserve-3d;
}
dd {
	width: 230px;
	height: 340px;
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
}
img{width:100%;height:100%;}
dt {
	width: 900px;
	height: 900px;
	position: absolute;
	top: 50%;
	left: 50%;
	transform: translate(-50%,-50%) rotateX(90deg) translateZ(-200px);
	background: -moz-radial-gradient(center center,farthest-side,#fff5,#0005);
	background: -webkit-radial-gradient(center center,farthest-side,#fff5,#0005);
	background: -o-radial-gradient(center center,farthest-side,#fff5,#0005);
	background: radial-gradient(center center,farthest-side,#fff5,#0005);
}
.inverteds {
	transform: scaleY(-1);
	position: absolute;
	left: 0;
	top: 370px;
	width: 230px;
	height: 340px;
	opacity:0.5;
}
.inverted {
	position: relative;
	width: 230px;
	height: 340px;

}
.inverted::before {
	content: '';
	display: block;
	position: absolute;
	width: 100%;
	height: 100%;
	top: 0;
	left: 0;
	background: -moz-radial-gradient(bottom,circle farthest-side,#0000,#000 66%);
	background: -webkit-radial-gradient(bottom,circle farthest-side,#0000,#000 66%);
	background: -o-radial-gradient(bottom,circle farthest-side,#0000,#000 66%);
	background: radial-gradient(bottom,circle farthest-side,#0000,#000 66%);
}

Và cuối cùng là đoạn Javascript tạo hiệu ứng tương tác 3D

window.onload = function () {
	var dds = document.getElementsByTagName('dd');
	var dl = document.getElementsByTagName('dl')[0];
	dl.style.transform = "rotateX(-10deg) rotateY(0deg)";
	for (var i = 0; i < dds.length; i++) {
		var inverted = document.createElement('div');
		var inverteds = document.createElement('div');
		var img = document.createElement('img');
		img.src = dds[i].getElementsByTagName('img')[0].src;
		inverted.appendChild(img);
		inverted.className = 'inverted';
		inverteds.appendChild(inverted)
		inverteds.className = 'inverteds';
		dds[i].appendChild(inverteds);
	}
	deal(dds, dds.length - 1);
	window.onmousedown = function (e) {
		e = e || window.event;
		var mouseX = e.clientX, mouseY = e.clientY;
		var transform = dl.style.transform;
		var rotateX = transform.substr(transform.indexOf('rotateX(') + 8);
		var rotateY = transform.substr(transform.indexOf('rotateY(') + 8);
		rotateX = parseInt(rotateX.substring(0, rotateX.indexOf('deg')));
		rotateY = parseInt(rotateY.substring(0, rotateY.indexOf('deg')));
		window.onmousemove = function (e) {
			e = e || window.event;
			var x = rotateX - (e.clientY - mouseY);
			var y = rotateY + (e.clientX - mouseX);
			if (x > 360 || x < -360)
				x %= 360;
			if (y > 360 || y < -360)
				y %= 360;
			dl.style.transform = "rotateX(" + x + "deg) rotateY(" + y + "deg)";
		}
		window.onmouseup = function () {
			window.onmousemove = null;
		}
	}
	function deal(dds, n) {
		var speed = 100;
		var translateZTerminus = 400;
		var angle = 360 / dds.length * n;
		var translateZ = 0;
		var rotateY = 0;
		var time = setInterval(function () {
			translateZ += translateZTerminus / speed * 10;
			rotateY += angle / speed * 10;
			dds[n].style.transform = 'rotateY(' + rotateY + 'deg) translateZ(' + translateZ + 'px)';
			if (rotateY >= angle && translateZ >= translateZTerminus) {
				clearInterval(time);
				dds[n].style.transform = 'rotateY(' + angle + 'deg) translateZ(' + translateZTerminus + 'px)';
				if (n > 0)
					deal(dds, n - 1);
			}
		}, 10);
	}
}