Hiệu Ứng Loading Đẹp bằng HTML5 cho WEB WAP BLOG

Cập nhật: Lượt xem: 3418 [ HTML ]

Hiệu ứng loading HTML5 không làm giảm tốc độ tải trang, rất mượt mà.

Hiệu Ứng Loading Đẹp bằng HTML5 cho WEB WAP BLOG

Hiệu ứng chuyển động được HTML5 tái hiện quá xuất sắc khi tạo nên những hiệu ứng độc đáo và đẹp mắt. Chính vì thế các bạn có thể thay thế hiệu ứng loading cũ bằng hiệu ứng loading HTML5 không làm giảm tốc độ tải trang rất mượt.

Hiệu ứng loading trang web cực đẹp bằng HTML5, SVG Loading mang đến một phong cách độc đáo với tất cả 4 kiểu hiệu ứng phong phú cho bạn trải nghiệm. Nếu như nhàm chán kiểu loading trang web bình thường hãy dùng SVG Loading, bóc tách 4 trong 4 kiểu loading trên rồi gắn lên trang của bạn ngay nào.

HTML5

<body cz-shortcut-listen="true">
 <div class="l-wrapper">
  <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v1">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>

   <use xlink:href="#circle" class="use"></use>
 </svg>
 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v2">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>

 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v3">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>

 <svg viewBox="0 0 120 120" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <g id="circle" class="g-circles g-circles--v4">
     <circle id="12" transform="translate(35, 16.698730) rotate(-30) translate(-35, -16.698730) " cx="35" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="11" transform="translate(16.698730, 35) rotate(-60) translate(-16.698730, -35) " cx="16.6987298" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="10" transform="translate(10, 60) rotate(-90) translate(-10, -60) " cx="10" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="9" transform="translate(16.698730, 85) rotate(-120) translate(-16.698730, -85) " cx="16.6987298" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="8" transform="translate(35, 103.301270) rotate(-150) translate(-35, -103.301270) " cx="35" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="7" cx="60" cy="110" r="10"></circle>
     <circle id="6" transform="translate(85, 103.301270) rotate(-30) translate(-85, -103.301270) " cx="85" cy="103.30127" r="10"></circle>
     <circle id="5" transform="translate(103.301270, 85) rotate(-60) translate(-103.301270, -85) " cx="103.30127" cy="85" r="10"></circle>
     <circle id="4" transform="translate(110, 60) rotate(-90) translate(-110, -60) " cx="110" cy="60" r="10"></circle>
     <circle id="3" transform="translate(103.301270, 35) rotate(-120) translate(-103.301270, -35) " cx="103.30127" cy="35" r="10"></circle>
     <circle id="2" transform="translate(85, 16.698730) rotate(-150) translate(-85, -16.698730) " cx="85" cy="16.6987298" r="10"></circle>
     <circle id="1" cx="60" cy="10" r="10"></circle>
   </g>
 </svg>
</div>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px &#39;MicroSoft YaHei&#39;;">
<p><font color="#FFFFFF">Support: Chrome, CocCoc, Opera, Firefox, IE8,...</font></p>
<p><font color="#FFFFFF">Laptrinhweb.AnythingVn.Com</font></p>
</div>
</body>

CSS

BODY {
 background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%), -webkit-linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%);
 background: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%), linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0) 48%, rgba(255, 255, 255, 0.05) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 52%);
 -webkit-background-size: 1em 1em;
 background-size: 1em 1em;
 background-color: #000;
}

.l-wrapper {
 position: absolute;
 width: 480px;
 height: 300px;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 margin: auto;
 text-align: center;
}

svg {
 height: 120px;
 width: 120px;
 margin: 0 2em 2em;
 overflow: visible;
 /*  border: 1px solid red; */
}

.g-circles {
 -webkit-transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
 -ms-transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
 transform: scale(0.9) translate(7px, 7px);
}

circle {
 fill: dodgerblue;
 fill-opacity: 0;
 -webkit-animation: opacity 1.2s linear infinite;
 animation: opacity 1.2s linear infinite;
}
circle:nth-child(12n + 1) {
 -webkit-animation-delay: -0.1s;
 animation-delay: -0.1s;
}
circle:nth-child(12n + 2) {
 -webkit-animation-delay: -0.2s;
 animation-delay: -0.2s;
}
circle:nth-child(12n + 3) {
 -webkit-animation-delay: -0.3s;
 animation-delay: -0.3s;
}
circle:nth-child(12n + 4) {
 -webkit-animation-delay: -0.4s;
 animation-delay: -0.4s;
}
circle:nth-child(12n + 5) {
 -webkit-animation-delay: -0.5s;
 animation-delay: -0.5s;
}
circle:nth-child(12n + 6) {
 -webkit-animation-delay: -0.6s;
 animation-delay: -0.6s;
}
circle:nth-child(12n + 7) {
 -webkit-animation-delay: -0.7s;
 animation-delay: -0.7s;
}
circle:nth-child(12n + 8) {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
 animation-delay: -0.8s;
}
circle:nth-child(12n + 9) {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
 animation-delay: -0.9s;
}
circle:nth-child(12n + 10) {
 -webkit-animation-delay: -1s;
 animation-delay: -1s;
}
circle:nth-child(12n + 11) {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
 animation-delay: -1.1s;
}
circle:nth-child(12n + 12) {
 -webkit-animation-delay: -1.2s;
 animation-delay: -1.2s;
}

.g-circles--v2 circle {
 fill-opacity: 0;
 stroke-opacity: 0;
 stroke-width: 1;
 stroke: yellowgreen;
 -webkit-animation-name: opacity-stroke, colors, colors-stroke, transform-2;
 animation-name: opacity-stroke, colors, colors-stroke, transform-2;
}

.g-circles--v3 circle {
 fill-opacity: 1;
 -webkit-animation-name: opacity, colors;
 animation-name: opacity, colors;
}

.g-circles--v4 circle {
 fill-opacity: 1;
 fill: orange;
 -webkit-transform-origin: 60px 60px;
 -ms-transform-origin: 60px 60px;
 transform-origin: 60px 60px;
 -webkit-animation-name: opacity, colors-3, transform;
 animation-name: opacity, colors-3, transform;
}

@-webkit-keyframes opacity {
 3% {
  fill-opacity: 1;
 }

 75% {
  fill-opacity: 0;
 }
}

@keyframes opacity {
 3% {
  fill-opacity: 1;
 }

 75% {
  fill-opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes opacity-stroke {
 10% {
  stroke-opacity: 1;
 }

 85% {
  stroke-opacity: 0;
 }
}
@keyframes opacity-stroke {
 10% {
  stroke-opacity: 1;
 }

 85% {
  stroke-opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes colors {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 10% {
  fill: gold;
 }

 75% {
  fill: crimson;
 }
}
@keyframes colors {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 10% {
  fill: gold;
 }

 75% {
  fill: crimson;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-stroke {
 0% {
  stroke: yellowgreen;
 }

 10% {
  stroke: gold;
 }

 75% {
  stroke: crimson;
 }
}
@keyframes colors-stroke {
 0% {
  stroke: yellowgreen;
 }

 10% {
  stroke: gold;
 }

 75% {
  stroke: crimson;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-2 {
 0% {
  fill: yellow;
 }

 50% {
  fill: red;
 }

 65% {
  fill: orangered;
 }

 95% {
  fill: gold;
 }
}
@keyframes colors-2 {
 0% {
  fill: yellow;
 }

 50% {
  fill: red;
 }

 65% {
  fill: orangered;
 }

 95% {
  fill: gold;
 }
}
@-webkit-keyframes colors-3 {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 50% {
  fill: turquoise;
 }

 65% {
  fill: yellow;
 }

 95% {
  fill: orange;
 }
}
@keyframes colors-3 {
 0% {
  fill: yellowgreen;
 }

 50% {
  fill: turquoise;
 }

 65% {
  fill: yellow;
 }

 95% {
  fill: orange;
 }
}
@-webkit-keyframes transform {
 10% {
  -webkit-transform: scale(0.75);
  transform: scale(0.75);
 }
}
@keyframes transform {
 10% {
  -webkit-transform: scale(0.75);
  transform: scale(0.75);
 }
}
@-webkit-keyframes transform-2 {
 40% {
  -webkit-transform: scale(0.85);
  transform: scale(0.85);
 }

 60% {
  stroke-width: 20;
 }
}
@keyframes transform-2 {
 40% {
  -webkit-transform: scale(0.85);
  transform: scale(0.85);
 }

 60% {
  stroke-width: 20;
 }
}

Chúc các bạn thành công!