HTML5 Audio player với playlist đơn giản bằng jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 2595 [ HTML5 ]

Hôm  nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trình chơi nhạc đơn giản nhưng có đầy đủ chức năng như tên nhạc, tên tác giả, ảnh bìa, và các nút bấm cơ bản như (play / pause, rewind / forward) và đặc biệt là có hẳn một danh sách nhạc (playlist) giúp người dùng dễ dàng chọn bài hát ưa thích mà họ muốn nghe.

HTML5 Audio player với playlist đơn giản bằng jQuery

 

HTML

Đầu tiên, các bạn chèn các khai báo thư viện jQuery vào bên trong thẻ <head> như sau :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="author" content="Script Tutorials" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" />
  <title>HTML5 Audio player with playlist | Script Tutorials</title>
 
  <!-- add styles and scripts -->
  <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.21.custom.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
</head>

Và sau đó, các bạn chèn khung chuẩn html cho trình chạy nhạc như sau :

<div class="player">
  <div class="pl"></div>
  <div class="title"></div>
  <div class="artist"></div>
  <div class="cover"></div>
  <div class="controls">
    <div class="play"></div>
    <div class="pause"></div>
    <div class="rew"></div>
    <div class="fwd"></div>
  </div>
  <div class="volume"></div>
  <div class="tracker"></div>
</div>
<ul class="playlist hidden">
  <li audiourl="01.mp3" cover="cover1.jpg" artist="Artist 1">01.mp3</li>
  <li audiourl="02.mp3" cover="cover2.jpg" artist="Artist 2">02.mp3</li>
  <li audiourl="03.mp3" cover="cover3.jpg" artist="Artist 3">03.mp3</li>
  <li audiourl="04.mp3" cover="cover4.jpg" artist="Artist 4">04.mp3</li>
  <li audiourl="05.mp3" cover="cover5.jpg" artist="Artist 5">05.mp3</li>
  <li audiourl="06.mp3" cover="cover6.jpg" artist="Artist 6">06.mp3</li>
  <li audiourl="07.mp3" cover="cover7.jpg" artist="Artist 7">07.mp3</li>
</ul>

jQuery

Chúng ta sẽ khởi tạo các biến sau :

// inner variables
var song;
var tracker = $('.tracker');
var volume = $('.volume');
 
// initialization - first element in playlist
initAudio($('.playlist li:first-child'));
 
// set volume
song.volume = 0.8;
 
// initialize the volume slider
volume.slider({
  range: 'min',
  min: 1,
  max: 100,
  value: 80,
  start: function(event,ui) {},
  slide: function(event, ui) {
    song.volume = ui.value / 100;
  },
  stop: function(event,ui) {},
});
 
// empty tracker slider
tracker.slider({
  range: 'min',
  min: 0, max: 10,
  start: function(event,ui) {},
  slide: function(event, ui) {
    song.currentTime = ui.value;
  },
  stop: function(event,ui) {}
});

Sau đó là các nút điều khiển audio

function initAudio(elem) {
  var url = elem.attr('audiourl');
  var title = elem.text();
  var cover = elem.attr('cover');
  var artist = elem.attr('artist');
 
  $('.player .title').text(title);
  $('.player .artist').text(artist);
  $('.player .cover').css('background-image','url(data/' + cover+')');;
 
  song = new Audio('data/' + url);
 
  // timeupdate event listener
  song.addEventListener('timeupdate',function (){
    var curtime = parseInt(song.currentTime, 10);
    tracker.slider('value', curtime);
  });
 
  $('.playlist li').removeClass('active');
  elem.addClass('active');
}
function playAudio() {
  song.play();
 
  tracker.slider("option", "max", song.duration);
 
  $('.play').addClass('hidden');
  $('.pause').addClass('visible');
}
function stopAudio() {
  song.pause();
 
  $('.play').removeClass('hidden');
  $('.pause').removeClass('visible');
}

Nút Play / Pause :

// play click
$('.play').click(function (e) {
  e.preventDefault();
 
  playAudio();
});
 
// pause click
$('.pause').click(function (e) {
  e.preventDefault();
 
  stopAudio();
});

Nút qua bài và trở lại bài cũ

// forward click
$('.fwd').click(function (e) {
  e.preventDefault();
 
  stopAudio();
 
  var next = $('.playlist li.active').next();
  if (next.length == 0) {
    next = $('.playlist li:first-child');
  }
  initAudio(next);
});
 
// rewind click
$('.rew').click(function (e) {
  e.preventDefault();
 
  stopAudio();
 
  var prev = $('.playlist li.active').prev();
  if (prev.length == 0) {
    prev = $('.playlist li:last-child');
  }
  initAudio(prev);
});

Cuối cùng là điều khiển playlist

// show playlist
$('.pl').click(function (e) {
  e.preventDefault();
 
  $('.playlist').fadeIn(300);
});
 
// playlist elements - click
$('.playlist li').click(function () {
  stopAudio();
  initAudio($(this));
});

CSS

Để trình chơi nhạc đẹp và hấp dẫn hơn, các bạn sử dụng đoạn css sau :

.example {
  margin: 50px auto 0;
  width: 400px;
}
.player {
  background: transparent url("../images/spr.png") no-repeat scroll center top;
  height: 162px;
  position: relative;
  width: 326px;
  z-index: 2;
}
.title, .artist {
  font-family: verdana;
  left: 167px;
  position: absolute;
 
  -moz-user-select: none;
  -webkit-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
}
.title {
  color: #FFFFFF;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  top: 23px;
}
.artist {
  color: #EEEEEE;
  font-size: 12px;
  top: 40px;
}
.pl {
  background: transparent url("../images/spr.png") no-repeat scroll -274px -175px;
  cursor: pointer;
  height: 34px;
  left: 270px;
  position: absolute;
  top: 20px;
  width: 32px;
}
.pl:hover {
  top: 21px;
}
.cover {
  background: transparent url(../data/cover1.jpg) no-repeat scroll center top;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
  height: 94px;
  left: 20px;
  position: absolute;
  top: 20px;
  width: 94px;
}
.controls {
  cursor: pointer;
  height: 23px;
  left: 167px;
  position: absolute;
  top: 65px;
  width: 138px;
}
.controls .play, .controls .pause, .controls .rew, .controls .fwd {
  background: transparent url("../images/spr.png") no-repeat scroll 0 0;
  float: left;
  height: 100%;
  width: 33%;
}
.controls .play {
  background-position: -8px -171px;
}
.controls .pause {
  background-position: -8px -198px;
  display: none;
}
.controls .rew {
  background-position: -54px -171px;
}
.controls .fwd {
  background-position: -100px -171px;
}
.controls .play:hover {
  background-position: -8px -170px;
}
.controls .pause:hover {
  background-position: -8px -197px;
}
.controls .rew:hover {
  background-position: -54px -170px;
}
.controls .fwd:hover {
  background-position: -100px -170px;
}
.hidden {
  display: none;
}
.controls .visible {
  display: block;
}
.volume {
  height: 11px;
  left: 186px;
  position: absolute;
  top: 96px;
  width: 112px;
}
.tracker {
  height: 15px;
  left: 20px;
  position: absolute;
  top: 126px;
  width: 285px;
}
.ui-slider-range {
  background: transparent url("../images/spr.png") no-repeat scroll 5px -222px;
  height: 100%;
  position: absolute;
  top: 0;
}
.ui-slider-handle {
  cursor: pointer;
  height: 10px;
  margin-left: -5px;
  position: absolute;
  top: 2px;
  width: 10px;
  z-index: 2;
}
.volume .ui-slider-handle {
  background: url("../images/spr.png") no-repeat scroll -201px -188px rgba(0, 0, 0, 0);
  height: 13px;
  width: 13px;
}
.playlist {
  background-color: #333333;
  border-radius: 5px 5px 5px 5px;
  list-style-type: none;
  margin: -10px 0 0 2px;
  padding-bottom: 10px;
  padding-top: 15px;
  position: relative;
  width: 326px;
  z-index: 1;
}
.playlist li {
  color: #EEEEEE;
  cursor: pointer;
  margin: 0 0 5px 15px;
}
.playlist li.active {
  font-weight: bold;
}

Chúc các bạn thành công !