Làm ứng dụng web dự báo thời tiết đơn giản bằng javascript

Cập nhật: Lượt xem: 2222 [ Javascript ]

Làm ứng dụng web dự báo thời tiết đơn giản bằng javascript

Làm ứng dụng web dự báo thời tiết đơn giản bằng javascript

Ứng dụng của chúng ta ở dạng rất đơn giản nên nó sẽ chỉ đc cấu tạo từ 4 thành phần chính:

 • JavaScript: ngôn ngữ lập trình chính

 • HTML: để tạo trang hiển thị cho chúng ta

 • CSS: làm màu một chút cho đỡ nhàm chán

 • Data cho ứng dụng của chúng ta sẽ được lấy từ OpenWeatherMap API

  Để có được dữ liệu cập nhật về thời tiết, chúng ta cần đăng ký một trài khoản trên dịch vụ OpenWeatherMap. Để làm điều đó, hãy truy cập liên kết sau: https://home.openweathermap.org/users/sign_up

  Sau khi đăng ký, bạn có thể tìm thấy API key lại bằng cách truy cập liên kết sau: https: //home.openweathermap.org/api_keys hãy lưu lại khóa này để sử dụng nhé!

Về phần code html, css không có gì cần chú ý cả mỗi người có thể tự custom theo ý mình bạn cũng có thể tham khảo code ở bên dưới

const appKey = "ff532977349290d86ac2bc3243a8ca5a";

var searchButton = document.getElementById("search-btn"),
 searchInput = document.getElementById("search-txt"),
 cityName = document.getElementById("city-name"),
 icon = document.getElementById("icon"),
 temperature = document.getElementById("temp"),
 humidity = document.getElementById("humidity-div");

searchButton.addEventListener("click", findWeatherDetails);
searchInput.addEventListener("keyup", enterPressed);

function enterPressed(event) {
 if (event.key === "Enter") {
  findWeatherDetails();
 }
}

function findWeatherDetails() {
 if (searchInput.value === "") {
 
 }else {
  var searchLink = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + searchInput.value + "&appid="+appKey;
  httpRequestAsync(searchLink, theResponse);
 }
 }

function theResponse(response) {
 var jsonObject = JSON.parse(response);
 cityName.innerHTML = jsonObject.name;
 icon.src = "http://openweathermap.org/img/w/" + jsonObject.weather[0].icon + ".png";
 temperature.innerHTML = parseInt(jsonObject.main.temp - 273) + "°";
 humidity.innerHTML = jsonObject.main.humidity + "%";
}

function httpRequestAsync(url, callback)
{
 var httpRequest = new XMLHttpRequest();
 httpRequest.onreadystatechange = () => { 
   if (httpRequest.readyState == 4 && httpRequest.status == 200)
     callback(httpRequest.responseText);
 }
 httpRequest.open("GET", url, true); 
 httpRequest.send();
}

Ý tưởng đơn giản là khi người dùng nhập tên thành phố và nhân enter hoặc click submit thì sẽ gửi 1 XML request đến URL có dạng "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=cityname&appid=apikey"

Kết quả trả về ở dạng json giống như sau:

weather-api

Từ những data thu được ta chỉ việc show chúng lên trang chúng ta đã tạo bằng html dưới đây là thành quả: