Tạo cây gia phả (Family Tree ) bằng CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 3328 [ Css ]

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về CSS3 bằng cách làm một ví dụ đơn giản về cây gia phả (Family Tree). Với chỉ các phần tử danh sách (list) chúng ta sẽ kết nối lại với nhau dựa trên các phần tử Pseudo cùng với hiệu ứng hover tuyệt đẹp. Mình bảo đảm với các bạn, bài viết ngày hôm nay sẽ rất hữu ích cho các bạn.

Tạo cây gia phả (Family Tree ) bằng CSS3

HTML

Chúng ta sẽ tạo cây gia phả bằng các phần tử html như sau :

<!--
We will create a family tree using just CSS(3)
The markup will be simple nested lists
-->
<div class="tree">
  <ul>
    <li>
      <a href="#">Parent</a>
      <ul>
        <li>
          <a href="#">Child</a>
          <ul>
            <li>
              <a href="#">Grand Child</a>
            </li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          <a href="#">Child</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Grand Child</a></li>
            <li>
              <a href="#">Grand Child</a>
              <ul>
                <li>
                  <a href="#">Great Grand Child</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Great Grand Child</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="#">Great Grand Child</a>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">Grand Child</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>

CSS

Và việc tạo cây gia phả sẽ được tạo chi tiết như sau :

/*Now the CSS*/
* {margin: 0; padding: 0;}
 
.tree ul {
  padding-top: 20px; position: relative;
 
  transition: all 0.5s;
  -webkit-transition: all 0.5s;
  -moz-transition: all 0.5s;
}
 
.tree li {
  float: left; text-align: center;
  list-style-type: none;
  position: relative;
  padding: 20px 5px 0 5px;
 
  transition: all 0.5s;
  -webkit-transition: all 0.5s;
  -moz-transition: all 0.5s;
}
 
/*We will use ::before and ::after to draw the connectors*/
 
.tree li::before, .tree li::after{
  content: '';
  position: absolute; top: 0; right: 50%;
  border-top: 1px solid #ccc;
  width: 50%; height: 20px;
}
.tree li::after{
  right: auto; left: 50%;
  border-left: 1px solid #ccc;
}
 
/*We need to remove left-right connectors from elements without
any siblings*/
.tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before {
  display: none;
}
 
/*Remove space from the top of single children*/
.tree li:only-child{ padding-top: 0;}
 
/*Remove left connector from first child and
right connector from last child*/
.tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after{
  border: 0 none;
}
/*Adding back the vertical connector to the last nodes*/
.tree li:last-child::before{
  border-right: 1px solid #ccc;
  border-radius: 0 5px 0 0;
  -webkit-border-radius: 0 5px 0 0;
  -moz-border-radius: 0 5px 0 0;
}
.tree li:first-child::after{
  border-radius: 5px 0 0 0;
  -webkit-border-radius: 5px 0 0 0;
  -moz-border-radius: 5px 0 0 0;
}
 
/*Time to add downward connectors from parents*/
.tree ul ul::before{
  content: '';
  position: absolute; top: 0; left: 50%;
  border-left: 1px solid #ccc;
  width: 0; height: 20px;
}
 
.tree li a{
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 5px 10px;
  text-decoration: none;
  color: #666;
  font-family: arial, verdana, tahoma;
  font-size: 11px;
  display: inline-block;
 
  border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
 
  transition: all 0.5s;
  -webkit-transition: all 0.5s;
  -moz-transition: all 0.5s;
}
 
/*Time for some hover effects*/
/*We will apply the hover effect the the lineage of the element also*/
.tree li a:hover, .tree li a:hover+ul li a {
  background: #c8e4f8; color: #000; border: 1px solid #94a0b4;
}
/*Connector styles on hover*/
.tree li a:hover+ul li::after,
.tree li a:hover+ul li::before,
.tree li a:hover+ul::before,
.tree li a:hover+ul ul::before{
  border-color: #94a0b4;
}

Đó là tất cả những gì mà Hocwebphp muốn chia sẻ cho các bạn trong bài viết ngày hôm nay, chúc các bạn có thêm những kinh nghiệm trong quá trình hình thành sự nghiệp của mình.