Tạo DatePicker với jQuery Plugin dateSelector.js

Cập nhật: Lượt xem: 1930 [ Javascript ]

dateSelector.js là một plugin nhỏ gọn và rất dễ sử dụng, nó sẽ tự động định dạng hiển thị ngày tháng tại thanh nhập liệu (input) với định dạng ngày/tháng/năm. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho các bạn các tính năng như : Chọn tháng từ tháng 1 đến tháng 12, và năm từ năm 1970 đến 2070, tự động vô hiệu hóa những ngày đã qua…

Tạo DatePicker với jQuery Plugin dateSelector.js

Cách dùng : 

1. Chèn thư viện jQuery cùng với plugin và CSS files, các file này các bạn có thể tìm thấy ở link demo cũng như tại link download.

<link rel="stylesheet" href="path/to/dateselector.min.css">
...
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="path/to/dateselector.min.js"></script>

2. Tạo text input fileds trên website tại nơi mà các bạn muốn hiển thị.

<p>Start Date</p>
<input type="text" id="test">
 
<p>End Date</p>
<input type="text" id="test2">

3. Gọi Plugin để thực thi ứng dụng.

$(document).ready(function() {
  $('#test,#test2').dateSelector();
});

4. Sau đây là các biến được khai báo mặc định, các bạn có thể thêm vào các biến này để tùy chỉnh theo ý muốn.

fullMonthNames: ["January", "February", "March", "April", "May", 
"June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"],
shortMonthNames: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", 
"Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
fullDayNames: ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", 
"Thursday", "Friday", "Saturday"],
shortDayNames: ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", 
"Thu", "Fri", "Sat"],
currentDate: "",
getDatesPerMonth: [],
currentDate: 0,
currentMonth: 0,
currentYear: 0,
fullCurrentDate: 0

Chúc các bạn thành công !