Tạo đồng hồ Digital clock với jQuery và CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 2675 [ Javascript ]

Hôm nay Laptrinhweb xin chia sẻ cho các bạn một kiểu đồng hồ điện tử mới. Với ứng dụng này các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm cũng như hiểu rõ hơn về CSS3 và jQuery, đặc biệt là các bạn có thể chèn ứng dụng này vào cho chính trang web hay blog mà các bạn đang quản lý.

Tạo đồng hồ Digital clock với jQuery và CSS3

Chào các bạn, hôm nay Laptrinhweb xin chia sẻ cho các bạn một kiểu đồng hồ điện tử mới. Với ứng dụng này các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm cũng như hiểu rõ hơn về CSS3 và jQuery, đặc biệt là các bạn có thể chèn ứng dụng này vào cho chính trang web hay blog mà các bạn đang quản lý.

HTML Code

Để tạo ứng dụng này, chúng ta sẽ cần khung chuẩn html như sau:

<div id="clock" class="light">
  <div class="display">
    <div class="weekdays"></div>
    <div class="ampm"></div>
    <div class="alarm"></div>
    <div class="digits"></div>
  </div>
</div>

Trong đoạn html bên trên, thẻ div với id là #clock và class .display sẽ là nơi hiển thị các ngày trong tuần, AM/PM , alarm icon và thời gian. Còn các chữ số thì gồm có 6 thẻ div với các thẻ span bên trong. Cấu trúc của nó như sau :

<div class="zero">
  <span class="d1"></span>
  <span class="d2"></span>
  <span class="d3"></span>
  <span class="d4"></span>
  <span class="d5"></span>
  <span class="d6"></span>
  <span class="d7"></span>
</div>

Các bạn có thể tham khảo hình bên dưới để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó :

the_digits_explained

 

jQuery Code

Để đồng hồ có thể chạy được thì chúng ta cần chèn thêm đoạn jQuery sau :

$(function(){
 
  // Cache some selectors
 
  var clock = $('#clock'),
    alarm = clock.find('.alarm'),
    ampm = clock.find('.ampm');
 
  // Map digits to their names (this will be an array)
  var digit_to_name = 'zero one two three four five six seven eight nine'.split(' ');
 
  // This object will hold the digit elements
  var digits = {};
 
  // Positions for the hours, minutes, and seconds
  var positions = [
    'h1', 'h2', ':', 'm1', 'm2', ':', 's1', 's2'
  ];
 
  // Generate the digits with the needed markup,
  // and add them to the clock
 
  var digit_holder = clock.find('.digits');
 
  $.each(positions, function(){
 
    if(this == ':'){
      digit_holder.append('<div class="dots">');
    }
    else{
 
      var pos = $('<div>');
 
      for(var i=1; i<8; i++){
        pos.append('<span class="d' + i + '">');
      }
 
      // Set the digits as key:value pairs in the digits object
      digits[this] = pos;
 
      // Add the digit elements to the page
      digit_holder.append(pos);
    }
 
  });
 
  // Add the weekday names
 
  var weekday_names = 'MON TUE WED THU FRI SAT SUN'.split(' '),
    weekday_holder = clock.find('.weekdays');
 
  $.each(weekday_names, function(){
    weekday_holder.append('<span>' + this + '</span>');
  });
 
  var weekdays = clock.find('.weekdays span');
 
  // Run a timer every second and update the clock
 
  (function update_time(){
 
    // Use moment.js to output the current time as a string
    // hh is for the hours in 12-hour format,
    // mm - minutes, ss-seconds (all with leading zeroes),
    // d is for day of week and A is for AM/PM
 
    var now = moment().format("hhmmssdA");
 
    digits.h1.attr('class', digit_to_name[now[0]]);
    digits.h2.attr('class', digit_to_name[now[1]]);
    digits.m1.attr('class', digit_to_name[now[2]]);
    digits.m2.attr('class', digit_to_name[now[3]]);
    digits.s1.attr('class', digit_to_name[now[4]]);
    digits.s2.attr('class', digit_to_name[now[5]]);
 
    // The library returns Sunday as the first day of the week.
    // Stupid, I know. Lets shift all the days one position down,
    // and make Sunday last
 
    var dow = now[6];
    dow--;
 
    // Sunday!
    if(dow < 0){
      // Make it last
      dow = 6;
    }
 
    // Mark the active day of the week
    weekdays.removeClass('active').eq(dow).addClass('active');
 
    // Set the am/pm text:
    ampm.text(now[7]+now[8]);
 
    // Schedule this function to be run again in 1 sec
    setTimeout(update_time, 1000);
 
  })();
 
  // Switch the theme
 
  $('a.button').click(function(){
    clock.toggleClass('light dark');
  });
 
});


Phần quan trọng nhất trong đoạn code trên là function update_time. Bên trong nó, chúng ta sẽ nhận giá trị giờ hiện tại như là một chuỗi (string) và sử dụng nó để chèn vào các phần tử hiện thị đồng hồ.

Chúc các bạn thành công !