Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 518 [ Css ]

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một menu với hiệu ứng mở rộng vòng tròn xung quanh menu chính. Qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ về cách tạo hiệu ứng động bằng thuộc tính transition và transform có trong CSS3.

Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3

HTML

Như thường lệ, chúng ta sẽ chèn font awesome để tạo icon.

<link rel='stylesheet prefetch' href='https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css'>

Sau đó tạo menu với cấu trúc html như bên dưới.

<nav class="menu">
 
 <input type="checkbox" href="#" class="menu-open" name="menu-open" id="menu-open" />
 <label class="menu-open-button" for="menu-open"> 
  <span class="lines line-1"></span> 
  <span class="lines line-2"> </span> 
  <span class="lines line-3"></span> 
 </label>
 
 <a href="#" class="menu-item item-1"> <i class="fa fa-anchor"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-2"> <i class="fa fa-coffee"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-3"> <i class="fa fa-heart"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-4"> <i class="fa fa-microphone"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-5"> <i class="fa fa-star"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-6"> <i class="fa fa-diamond"></i> </a>
 </nav>

CSS

Và hiệu ứng của menu được thực hiện theo từng đoạn css bên dưới, các bạn nên tự tay gõ lại từng câu để hiểu rõ cách làm, hơn là chỉ copy + paste.

.menu-item, .menu-open-button {
 background: #EEEEEE;
 border-radius: 100%;
 width: 80px;
 height: 80px;
 margin-left: -40px;
 position: absolute;
 color: #FFFFFF;
 text-align: center;
 line-height: 80px;
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
 -webkit-transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms, -webkit-transform ease-out 200ms;
}
 
.menu-open { display: none; }
 
.lines {
 width: 25px;
 height: 3px;
 background: #596778;
 display: block;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin-left: -12.5px;
 margin-top: -1.5px;
 -webkit-transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: transform 200ms;
 transition: transform 200ms, -webkit-transform 200ms;
}
 
.line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, -8px, 0);
 transform: translate3d(0, -8px, 0);
}
 
.line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}
 
.line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 8px, 0);
 transform: translate3d(0, 8px, 0);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
 transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button .line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
}
 
.menu {
 margin: auto;
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 width: 80px;
 height: 80px;
 text-align: center;
 box-sizing: border-box;
 font-size: 26px;
}
 
.menu-item:hover {
 background: #EEEEEE;
 color: #3290B1;
}
 
.menu-item:nth-child(3) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(4) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(5) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(6) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(7) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(8) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-item:nth-child(9) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}
 
.menu-open-button {
 z-index: 2;
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 -webkit-transition-duration: 400ms;
 transition-duration: 400ms;
 -webkit-transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 cursor: pointer;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
}
 
.menu-open-button:hover {
 -webkit-transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
}
 
.menu-open:checked + .menu-open-button {
 -webkit-transition-timing-function: linear;
 transition-timing-function: linear;
 -webkit-transition-duration: 200ms;
 transition-duration: 200ms;
 -webkit-transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item {
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(3) {
 transition-duration: 180ms;
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(4) {
 transition-duration: 280ms;
 -webkit-transition-duration: 280ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(5) {
 transition-duration: 380ms;
 -webkit-transition-duration: 380ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(6) {
 transition-duration: 480ms;
 -webkit-transition-duration: 480ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(7) {
 transition-duration: 580ms;
 -webkit-transition-duration: 580ms;
 -webkit-transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
 transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(8) {
 transition-duration: 680ms;
 -webkit-transition-duration: 680ms;
 -webkit-transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
 transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
}
 
.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(9) {
 transition-duration: 780ms;
 -webkit-transition-duration: 780ms;
 -webkit-transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
 transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
}
 
.item-1 {
 background-color: #669AE1;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-1:hover {
 color: #669AE1;
 text-shadow: none;
}
 
.item-2 {
 background-color: #70CC72;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-2:hover {
 color: #70CC72;
 text-shadow: none;
}
 
.item-3 {
 background-color: #FE4365;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-3:hover {
 color: #FE4365;
 text-shadow: none;
}
 
.item-4 {
 background-color: #C49CDE;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-4:hover {
 color: #C49CDE;
 text-shadow: none;
}
 
.item-5 {
 background-color: #FC913A;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-5:hover {
 color: #FC913A;
 text-shadow: none;
}
 
.item-6 {
 background-color: #62C2E4;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}
 
.item-6:hover {
 color: #62C2E4;
 text-shadow: none;
}

Mình hy vọng các bạn có thể học hỏi được nhiều từ bài viết này.