Tạo Slider toàn màn hình với TweenMax và CSS3

Cập nhật: Lượt xem: 970 [ Javascript ]

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu slider full màn hình với sự hỗ trợ của TweenMax.min.js và CSS3.

Tạo Slider toàn màn hình với TweenMax và CSS3

HTML

Đầu tiên, các bạn xây dựng khung chuẩn html cho slider như sau:

<div class="box slide"><span>What else you want ! ;)</span></div>
<div class="box slide"><span>Super Simple</span></div>
<div class="box slide"><span>Responsive</span></div>
<div class="box slide"><span>GSAP Timeline</span></div>
<div class="box slide"><span>Full Screen Slider (linear) #2</span></div>
 
<div id="nav">
 <div id="prevtBtn" class='fa fa-chevron-circle-left'></div>
 <div id="nextBtn" class='fa fa-chevron-circle-right'></div>
</div>
<div id="Dots"></div>

CSS

Sau đó dịnh dạng slider với đoạn css bên dưới.

body,html{ width: 100%; height: 100%;}
body {
 background-color: #222;
 padding: 0px;
 margin: 0px;
 overflow: hidden;
}
 
#nav{ position: relative; z-index:5000; text-align: center; }
 
#Dots{ 
 position: absolute; 
 z-index:5000;
 bottom:40px; left:50%;
 transform:translate(-50%,0%);  
}
 
.Dot{
 width:8px; 
 height: 8px; 
 border-radius: 50%;
 position: relative;
 float: left; 
 background-color: #fff;
 opacity:1;
 margin:5px; margin-bottom:0px;
 cursor: pointer;
 border:2px solid rgba(255,255,255,0.7);
}
 
#prevtBtn,#nextBtn{
 color: white;
 font-size: 45px;
 margin: 15px 15px 0px 15px;
 position: relative;
}
 
.box {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 font-size: 40px;
 color: white;
 font-family:'Oswald', arial; 
 top:0px;
 left:0px;
}
.slide span{
 display:block;
 position:absolute;
 -webkit-transform:translate(-50%,-50%);
   -ms-transform:translate(-50%,-50%);
     transform:translate(-50%,-50%);
 left:50%; top:45%;
}
 
.box:nth-child(1) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(2) {
 background-color: #00718b;
}
.box:nth-child(3) {
 background-color: #4a5619;
}
.box:nth-child(4) {
 background-color: #ff002f;
}
.box:nth-child(5) {
 background-color: #006f73;
}
 
#logo {
 border-radius: 50%; 
 position:absolute;
 z-index:5000;
 top:20px; left:20px;
}
 
 
#links{z-index:500;position:absolute;bottom:0px;left:0px;width:100%;height:50px;font-size:14px;font-family:tahoma;color:#fff;}
#links a{text-decoration:none;font-size:2.3em;color:#fff;}
#twitter{position:absolute;bottom:15px;right:20px;}
#pens{position:absolute;bottom:15px;left:20px;}

Javascript

Trước khi chèn đoạn script thì các bạn nhớ chèn thư viện TweenMax.min.js vào trước, thư viện này các bạn có thể tải về tại mục donwload.

<script src='TweenMax.min.js'></script>
<script>
  /* a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
powered by GSAP : http://www.greensock.com/
*/
 
var slides=document.querySelectorAll('.slide'),tl=new TimelineLite({paused:true});
for(var i=slides.length;i--;){
  var D=document.createElement('div'); D.className='Dot'; D.id='Dot'+i;
  D.addEventListener('click',function(){ tl.seek(this.id).pause() });
  document.getElementById('Dots').appendChild(D);
  tl.add('Dot'+i)
  if(i>0){
   if(i!=slides.length-1){tl.addPause()}
    tl.to(slides[i],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeOut})
    .to(slides[i],0.7,{xPercent:-50},'L'+i)
    .from(slides[i-1],0.7,{xPercent:50},'L'+i)
    .to('#Dot'+i,0.7,{backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.2)'},'L'+i)
    .set(slides[i],{zIndex:1-i}).set(slides[i-1],{zIndex:slides.length})
    .from(slides[i-1],0.5,{scale:.5,ease:Back.easeIn})
  };
};
function GO(e){
 var SD=isNaN(e)?e.wheelDelta||-e.detail:e;
 if(SD<0){tl.play()}else{tl.reverse()};
};
 
document.addEventListener("mousewheel",GO);
document.addEventListener("DOMMouseScroll",GO);
document.getElementById('nextBtn').addEventListener("click",function(){GO(-1)});
document.getElementById('prevtBtn').addEventListener("click",function(){GO(1)});
 
// a Pen by DIACO : twitter.com/Diaco_ml || codepen.io/MAW
</script>

Chúc các bạn thành công !