Thiết kế mẫu Sign Up – Login Form bằng HTML5, CSS3 và jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 546 [ Css ]

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một mẫu form đăng nhập đơn giản , với mẫu thiết kế này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho trang web hay blog của các bạn.

Thiết kế mẫu Sign Up – Login Form bằng HTML5, CSS3 và jQuery

HTML

Đầu tiên các bạn cần xây dựng khung chuẩn html cho form như sau :

<div class="form">
    
   <ul class="tab-group">
    <li class="tab active"><a href="#signup">Sign Up</a></li>
    <li class="tab"><a href="#login">Log In</a></li>
   </ul>
    
   <div class="tab-content">
    <div id="signup">  
     <h1>Sign Up for Free</h1>
      
     <form action="/" method="post">
      
     <div class="top-row">
      <div class="field-wrap">
       <label>
        First Name<span class="req">*</span>
       </label>
       <input type="text" required autocomplete="off" />
      </div>
     
      <div class="field-wrap">
       <label>
        Last Name<span class="req">*</span>
       </label>
       <input type="text"required autocomplete="off"/>
      </div>
     </div>
 
     <div class="field-wrap">
      <label>
       Email Address<span class="req">*</span>
      </label>
      <input type="email"required autocomplete="off"/>
     </div>
      
     <div class="field-wrap">
      <label>
       Set A Password<span class="req">*</span>
      </label>
      <input type="password"required autocomplete="off"/>
     </div>
      
     <button type="submit" class="button button-block"/>Get Started</button>
      
     </form>
 
    </div>
     
    <div id="login">  
     <h1>Welcome Back!</h1>
      
     <form action="/" method="post">
      
      <div class="field-wrap">
      <label>
       Email Address<span class="req">*</span>
      </label>
      <input type="email"required autocomplete="off"/>
     </div>
      
     <div class="field-wrap">
      <label>
       Password<span class="req">*</span>
      </label>
      <input type="password"required autocomplete="off"/>
     </div>
      
     <p class="forgot"><a href="#">Forgot Password?</a></p>
      
     <button class="button button-block"/>Log In</button>
      
     </form>
 
    </div>
     
   </div><!-- tab-content -->
    
</div> <!-- /form -->

CSS

Sau đó định dạng form với đoạn css bên dưới :

*, *:before, *:after {
 box-sizing: border-box;
}
 
html {
 overflow-y: scroll;
}
 
body {
 background: #c1bdba;
 font-family: 'Titillium Web', sans-serif;
}
 
a {
 text-decoration: none;
 color: #1ab188;
 -webkit-transition: .5s ease;
 transition: .5s ease;
}
a:hover {
 color: #179b77;
}
 
.form {
 background: rgba(19, 35, 47, 0.9);
 padding: 40px;
 max-width: 600px;
 margin: 40px auto;
 border-radius: 4px;
 box-shadow: 0 4px 10px 4px rgba(19, 35, 47, 0.3);
}
 
.tab-group {
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0 0 40px 0;
}
.tab-group:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}
.tab-group li a {
 display: block;
 text-decoration: none;
 padding: 15px;
 background: rgba(160, 179, 176, 0.25);
 color: #a0b3b0;
 font-size: 20px;
 float: left;
 width: 50%;
 text-align: center;
 cursor: pointer;
 -webkit-transition: .5s ease;
 transition: .5s ease;
}
.tab-group li a:hover {
 background: #179b77;
 color: #ffffff;
}
.tab-group .active a {
 background: #1ab188;
 color: #ffffff;
}
 
.tab-content > div:last-child {
 display: none;
}
 
h1 {
 text-align: center;
 color: #ffffff;
 font-weight: 300;
 margin: 0 0 40px;
}
 
label {
 position: absolute;
 -webkit-transform: translateY(6px);
     transform: translateY(6px);
 left: 13px;
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
 -webkit-transition: all 0.25s ease;
 transition: all 0.25s ease;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 pointer-events: none;
 font-size: 22px;
}
label .req {
 margin: 2px;
 color: #1ab188;
}
 
label.active {
 -webkit-transform: translateY(50px);
     transform: translateY(50px);
 left: 2px;
 font-size: 14px;
}
label.active .req {
 opacity: 0;
}
 
label.highlight {
 color: #ffffff;
}
 
input, textarea {
 font-size: 22px;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
 padding: 5px 10px;
 background: none;
 background-image: none;
 border: 1px solid #a0b3b0;
 color: #ffffff;
 border-radius: 0;
 -webkit-transition: border-color .25s ease, box-shadow .25s ease;
 transition: border-color .25s ease, box-shadow .25s ease;
}
input:focus, textarea:focus {
 outline: 0;
 border-color: #1ab188;
}
 
textarea {
 border: 2px solid #a0b3b0;
 resize: vertical;
}
 
.field-wrap {
 position: relative;
 margin-bottom: 40px;
}
 
.top-row:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}
.top-row > div {
 float: left;
 width: 48%;
 margin-right: 4%;
}
.top-row > div:last-child {
 margin: 0;
}
 
.button {
 border: 0;
 outline: none;
 border-radius: 0;
 padding: 15px 0;
 font-size: 2rem;
 font-weight: 600;
 text-transform: uppercase;
 letter-spacing: .1em;
 background: #1ab188;
 color: #ffffff;
 -webkit-transition: all 0.5s ease;
 transition: all 0.5s ease;
 -webkit-appearance: none;
}
.button:hover, .button:focus {
 background: #179b77;
}
 
.button-block {
 display: block;
 width: 100%;
}
 
.forgot {
 margin-top: -20px;
 text-align: right;
}

jQuery

Cuối cùng là đoan script giúp chúng ta chuyển đổi qua lại giữa form Sign Up và Log In

$('.form').find('input, textarea').on('keyup blur focus', function (e) {
  
 var $this = $(this),
   label = $this.prev('label');
 
   if (e.type === 'keyup') {
      if ($this.val() === '') {
     label.removeClass('active highlight');
    } else {
     label.addClass('active highlight');
    }
  } else if (e.type === 'blur') {
    if( $this.val() === '' ) {
      label.removeClass('active highlight'); 
      } else {
      label.removeClass('highlight');  
      }  
  } else if (e.type === 'focus') {
    
   if( $this.val() === '' ) {
      label.removeClass('highlight'); 
      } 
   else if( $this.val() !== '' ) {
      label.addClass('highlight');
      }
  }
 
});
 
$('.tab a').on('click', function (e) {
  
 e.preventDefault();
  
 $(this).parent().addClass('active');
 $(this).parent().siblings().removeClass('active');
  
 target = $(this).attr('href');
 
 $('.tab-content > div').not(target).hide();
  
 $(target).fadeIn(600);
  
});

Chúc các bạn thành công !